CONVOCADAS AXUDAS 2018 PARA APOIO A INVESTIMENTOS AGRARIOS, CREACIÓN DE NOVAS EMPRESAS PARA AGRICULTORES MOZOS E PARA O DESENVOLVEMENTO DE PEQUENAS EXPLOTACIÓNS AGRÁRIAS

Orde do 9 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018 (DOG nº 54 do 16 de marzo de 2018).


PRAZO DE PRESENTACIÓN: 17/03/2018 ata o 16/04/2018. 

 Descarga pdf orde       Descarga pdf extracto da orde

 

ESTÁ ABERTO O PLAZO DE SOLICITUDE DA PAC 2018.

ORDE do 6 de febrero de 2018 “pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control.”  Publicada  no  DOG núm. 30  de 12 de febreiro de 2018.

Organismo convocante:  Consellería do Medio Rural

PRAZO DE SOLICITUDE ata 30 de abril de 2018

É obrigatoria a presentación  por vía electrónica dirixida ao FOGGA (Fondo Galego de Garantía Agraria).


 descarga pdf

 

PLANS DE INCORPORACIÓN E MELLORA DAS EXPLOTACIÓNS 2017

ORDE do 29 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017. (DOG nº 64, venres 31 de marzo de 2017). 

O prazo de solicitude de axudas remata o 02 de maio de 2017

  descargar pdf

 

ESTÁ ABERTO O PLAZO DE SOLICITUDE DA PAC 2017.

ORDE DO 31 DE XANEIRO DE 2017 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control (DOG nº 22- mércores 1 de febreiro de 2017)

O prazo de solicitude de axudas remata o 30 de abril de 2017

 

 descargar pdf

 

NOVAS AXUDAS PARA DANOS PRODUCIDOS POR ATAQUE DO LOBO 2017

ORDE do 26 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e se convocan para o ano 2017.

 descargar pdf

máis información no seguinte enlace: axudas ataque lobo

 

AXUDAS PARA DANOS PRODUCIDOS POR ATAQUE DO LOBO 2016

Orde do 23 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e se convocan para o ano 2016.

 descargar pdf

máis información no seguinte enlace: axudas ataque do lobo

 

Está aberto o prazo de solicitude PAC 2015.

ORDE DO 10 DE MARZO DE 2015 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control (DOG nº 48- mércores 11 de marzo de 2015)

O prazo de solicitude de axudas remata o 15 de maio de 2015

  Descargar pdf

 

PUBLICADA A  RESOLUCIÓN (13 de xuño de 2014) DAS AXUDAS A EXTENSIVO (Orde 3 de abril de 2013)

 Descargar pdf

 

PREGUNTAS MAIS FRECUENTES SOBRE A PAC 2014-2020 E SOBRE A CESIÓN DE DEREITOS DE PAGO ÚNICO

Os documentos que se anexan a continuación, non teñen carácter legal senón informativo, e o seu obxecto é contribuir a respostar ás preguntas mais frecuentes que adoitan formularse en relación coas novas axudas directas da PAC que serán de aplicación a partires de 2015. Así mesmo infórmase no segundo documento sobre os efectos que terán no ano 2015, as cesións de dereitos de pago único que se realicen en 2014.

Os documentos pódense descargar nos pdf adxuntos e a través da páxina web de FEDERAPES www.federapes.com

    PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE A PAC 2014-2010

   DEREITOS DE PAGO ÚNICO 2014

 

 

PUBLICADA A ÚLTIMA MODIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DAS AXUDAS A EXTENSIVO (Orde 3 de abril de 2013)

A publicación saíu no DOG nº 74, do mércores 16 de abril de 2014.

Existe para ás persoas interesadas un prazo de dez días hábiles, contados a partir
do seguinte ao da notificación desta proposta
(ATA O 30 DE ABRIL 2014), para que poidan formular as alegacións e presentar a documentación que estimen conveniente  ante a Consellería do Medio Rural e do Mar. (Subdirección Xeral de Gandaría, Dirección Xeral de Produción Agropecuaria).

  Descargar PDF

 

Está aberto o prazo de solicitude PAC 2014.

ORDE do 18 de febreiro de 2014 pola que se regula a aplicación dos pagamentos
directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural para
a utilización sustentable das terras agrícolas no ano 2014.

Xunto con ela tramítase a SOLICITUDE DE DEREITOS DE RESERVA NACIONAL.

Tamén se tramita conxuntamente o CES  que inclúe a liña de mantemento de razas autóctonas en perigo de extinción. Pero só para aqueles beneficiarios da axuda que aínda non remataran compromisos  (os expedientes do ano 2010). Consulten coa súa entidad de asesoramento.

Os novos criadores no caso de que non tivera solicitado nunca e non teña dereitos, debe presentar agora DECLARACIÓN DE SUPERFICES

PRAZO LÍMITE -15 DE MAIO DE 2014

  Descargar PDF

ORDE do 19 de xuño de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e se convocan para o ano 2013.

Descargar pdf

 

ORDE do 13 de xuño de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a modernización das explotacións agrarias, para a incorporación de mozos á actividade agraria, e para o fomento da utilización de instalacións e equipamentos en común para a mellora dos procesos produtivos en réxime asociativo cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se convocan para o
ano 2013.

Descargar PDF

 

Orde do 8 de maio de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a modernización das explotacións agrarias e para a incorporación de mozos á actividade agraria, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se convocan para o ano 2012.
 Descargar PDF

 

Orde do 25 de xaneiro de 2012 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural para a utilización sustentable das terras agrícolas no ano 2012.
 Descargar PDF

 

Orde do 23 de decembro de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo, e se convocan para o ano 2012.
 Descargar PDF

Real Decreto 441/2001, de 27 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas.
Descargar PDF

 

Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas.
Descargar PDF

 

Real Decreto 229/1998, de 16 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1047/1990, de 20 de mayo, sobre normas mínimas de protección de terneros.
Descargar PDF

 

Real Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas de protección de terneros.
Descargar PDF

Orden APA/398/2006, de 10 de febrero, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 947/2005, de 29 de julio, por el que se establece el sistema de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina.
Descargar PDF

 

Real Decreto  947/2005, de 29 de julio, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina.
Descargar PDF

 

Real Decreto 1377/2001, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina.
Descargar PDF

 

Real Decreto 197/2000, de 11 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina.
Descargar PDF

 

Real Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina.
Descargar PDF

 

Real Decreto 205/1996, de 9 de febrero, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies bovina, porcina, ovina y caprina.
Descargar PDF

 

Real Decreto 505/2013, de 28 de junio, por el que se regula el uso del logotipo «raza autóctona» en los productos de origen animal. (BOE nº 176 del 24.07.2013)

Descargar PDF

Real Decreto 714/2012, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas.

Descargar PDF

DECRETO 149/2011, de 7 de julio, por el que se establece el Catálogo oficial de razas ganaderas autóctonas de Galicia, se regula el reconocimiento oficial de las asociaciones de criadores de razas autóctonas de Galicia que creen o gestionen libros genealógicos y se aprueban los programas para su conservación, mejora y fomento

Descargar PDF

 

Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas.

Descargar PDF

 


|
| © Boaga 2018